dadandeg.jpg (609092 bytes) bike.jpg (496639 bytes) charlie.jpg (515567 bytes) karmanng.jpg (493278 bytes)

leftsid.jpg (502281 bytes) leftsid2.jpg (500139 bytes) loadedon.jpg (304584 bytes) overhead.jpg (501049 bytes)

                            speedo(k.jpg (257125 bytes) squareba.jpg (499200 bytes)